Uwaga hodowcy z regionu łódzkiego!

 

Uwaga hodowcy z regionu łódzkiego! Polski Związek Hodowców Koni przypomina, że z dniem 1 maja br OZHK Łódź traci prawo do wykonywania czynności identyfikacyjnych i zootechnicznych, szczegółowy komunikat poniżej: 

 

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­ny­ch i zoo­tech­nicz­ny­ch w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódz­kie­go.

Obowiązki te przej­mie OZHK w Kielcach w po­wia­ta­ch: łę­czyc­kim, kut­now­skim, ło­wic­kim, skier­nie­wic­kim, brze­ziń­skim, beł­cha­tow­skim, zgier­skim, pa­bia­nic­kim, pod­dę­bic­kim, sie­radz­kim, zduń­sko­wol­skim, ła­skim, m. Łódź, łódz­kim wschod­nim, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice, to­ma­szow­skim, piotr­kow­skim, ra­domsz­czań­skim, pa­ję­czań­skim, wie­luń­skim i wie­ru­szow­skim i po­wia­ta­ch miej­ski­ch oraz WZHK w Warszawie odział w Radomiu w po­wia­ta­ch opo­czyń­skim i raw­skim.

Kontakt do biu­ra OZHK w Kielcach –  tel. 782 700 147 Tadeusz Głoskowski, 724 534 032 Kamila Wójcik Kontakt do biu­ra WZHK w Warszawie O. Radom  tel. 48 3625169

Biuro od­dzia­łu OZHK w Kielcach za­cznie funk­cjo­no­wać  od dnia 4.05.2017, a pra­cow­ni­cy roz­pocz­ną pra­cę w te­re­nie od 08.05.2017, ko­rzy­sta­jąc ze zgło­szeń któ­re wpły­nę­ły do biu­ra OZHK w Łodzi. Każdy ho­dow­ca zo­sta­nie za­wia­do­mi­my te­le­fo­nicz­nie przed pla­no­wa­ną wi­zy­tą in­spek­to­ra.

Prosimy ho­dow­ców o wy­ka­za­nie cier­pli­wo­ści i zro­zu­mie­nie w przy­pad­ku opóź­nień w pierw­szy­ch ty­go­dnia­ch dzia­łal­no­ści ww. Związków na te­re­nie woj. łódz­kie­go.

 

źródło: Polski Związek Hodowców Koni 

 

 

 
polski english