The feminine line of: Bint SabahChange the number of displayed generations: [1] [2] 3
If you want to see more generations you have to be logged in

Bint Sabah    
1925
Layla    
1929
Komeira  
1937
Kamar    
1953
Bint Bint Sabbah / Bint Bint Sabah    
1930
Fadahma    
1936
Gina  
1958
Fa Saana    
1937
Aana    
1945
Fay-Sabbah    
1938
Gammousa    
1942
Serrasab    
1959
Habba    
1945
Bint Habba  
1949
Dahma Al Zarka (El-Habba)    
1952
Asal Sirabba    
1958
Fa-Habba    
1947
Falima    
1965
Faaba  
1949
Henrietta    
1965
Fa-Abba / Faaba    
1951
Fay-El-Aba    
1953
Mona    
1957
Rose Of Egypt    
1958
Serr Abba    
1959
Bukra    
1942
Bint Bukra    
1957
Nagwa    
1961
Ansata Bint Bukra    
1959
Ansata Bint Misr    
1966
Ansata Rosetta    
1971
Ansata Bint Sudan    
1973
Ansata Regina    
1974
 
polski english