The feminine line of: Danilo 137Change the number of displayed generations: [1] [2] 3
If you want to see more generations you have to be logged in

Danilo 137    
1924
Emma  
Barmke  
1943
Hennita  
1948
Liviona  
Sietsche  
1937
Hinke  
1948
Klasine  
1950
Namkje  
1953
Hesseltje  
1928
Onaria  
1934
Vespasiana  
1939
Hielkje  
1928
Haitske  
1928
Marianne  
1928
Manda  
1932
Anke  
1942
Eefke  
1945
Gelsche  
1947
Pleuntje  
1935
Agnes  
1942
Bet  
1943
Elsa  
1945
Baukje  
1943
Klarisse  
1950
Nikkel  
1953
Tsjipkje  
1956
Eabeltje  
1945
Marianne  
1952
Nette  
1953
Villie II  
1957
Djowke  
1959
Hinke  
1929
Zodonie  
1941
Earntsje  
1945
Jiskje  
1929
Jeltje  
1930
Vlacca  
1939
Eereprijs  
1945
Sipkje II  
1930
Agnie  
1942
Thea  
1956
Ka  
1930
Pjut  
1935
Bella  
1943
Kleane  
1930
Tilata  
1938
Koekoek  
1930
Lena  
1931
Yroza  
1941
Danilo's Marianne II  
1931
Stedina  
1937
Kneliske  
1950
Nenke  
1953
Oberta  
1954
Reinske  
1955
Beaf  
1943
Neria  
1953
Garuna  
1947
Diana  
1959
Ianne  
1949
Wiets  
1957
Leeuwerik  
1931
Siene  
1937
Jikke  
1949
Tjamke  
1938
Marta  
1952
Martje  
1932
Rona  
1936
Bouk  
1943
Hidda  
1948
Mijntsje  
1952
Mina  
1932
Simmi  
1937
Jietske  
1949
Katrina  
1950
Jelkien  
1949
Nandia  
1953
Melize  
1952
Vintsje  
1957
Trijntje  
1932
Djirreblom  
1944
Nalientje  
1953
Metteke  
1932
Minke  
1932
Maartje  
1932
Umoza  
1939
Gerbrigje  
1947
Alieke  
1942
Liuwinne  
1951
Rosa  
1932
Bruchtsje  
1943
Henkie  
1948
Maria  
1932
Serafina  
1937
Hartsje  
1948
Melesie  
1932
Rozana  
1936
Unoldine  
1939
Kneleske  
1950
Aal  
1942
Martine  
1932
Jelke  
1949
Frieda  
1960
Minerva  
1932
Witha  
1940
Elgertsje  
1945
Magda  
1932
Timmel  
1938
Eke  
1945
Katrien  
1950
Anna  
1933
Dinie  
1944
Annetta  
1958
Freukje  
1946
Hanneke  
1961
Nienke  
1933
Triona  
1938
Käthe  
1950
Maaike  
1952
Nicola  
1953
Velswinda  
1939
Betske  
1943
Ebientje  
1945
Golda  
1947
Hella  
1948
Zuntera  
1941
Entera  
1945
Fenny  
1946
Jaapkje  
1949
Mina  
1952
Pukki  
1954
Antera  
1958
Eyda  
1945
Jaentsje  
1949
Kootje  
1950
Liesbeth  
1951
Meintsje  
1952
Nine  
1933
Enina  
1945
Menka  
1952
Niekje  
1933
Jennie  
1933
Toekoe  
1938
Jaitske  
1949
Koopke  
1950
Oepkje  
1934
Tonjin  
1938
Jantine  
1949
Lina  
1951
Ontje  
1934
Torero  
1938
Fula  
1946
Wibona  
1940
Doartsje  
1944
Lotte  
1951
Orfi  
1934
Opella  
1934
Ovaria  
1934
Tecla  
1938
Hebeltsje  
1948
Walsdame  
1940
Hofdame  
1948
Norgdame  
1953
Beitske  
1943
Adina  
1958
Jeannette  
1962
Cissy  
1944
Fatima  
1946
Haulina  
1948
Jemkje  
1949
Sunny  
1955
Janni  
1962
Orry  
1934
Pieternel  
1935
Dama  
1944
Leyda  
1951
Marie  
1935
Vaily  
1939
Cathrijn  
1959
Abela  
1942
Nolette  
1953
Paulienke  
1935
Piatra  
1935
Baukje  
1943
Pero  
1935
Ellie  
1945
Jelli  
1949
Tsjalli  
1956
Ridske  
1936
Romkje  
1936
Digona  
1944
Kerstje  
1950
Rieka  
1936
Kura  
1950
Fugeltsje  
1960
Renni  
1936
Jenni  
1949
Nanta  
1953
Roeltje  
1936
Zoeltje  
1941
Veronya  
1957
Rifke  
1936
Antje  
1942
Beitske  
1943
Ljeafde  
1951
Feikje  
1946
Leida  
1951
Onoria  
1954
Tryntsje  
1956
Doetske  
1959
Hilda  
1948
Vesta  
1957
Delila  
1959
Mentha  
1952
Relfke  
1936
Carlina  
1944
Roelfke  
1936
Zus  
1941
Ajada  
1942
Karsja  
1950
Rawilka  
1936
Bertken  
1943
Malanda  
1952
Reka  
1936
Hendrikje  
1948
Rukkie  
1936
Hara  
1948
Olien  
1954
Simke  
1937
Gloriette  
1947
Rooza  
1955
Siebeltje  
1937
Esoca  
1945
Ankje  
1958
Siepie  
1937
Sytske  
1937
Catharine  
1944
Jepkje  
1949
Saffina  
1937
Talmaruna  
1938
Imke  
1949
Amela  
1958
Tarpi  
1938
Bientsje  
1943
Minkje  
1952
Terri  
1938
Roaitske  
1955
José  
1962
Triona  
1956
Erika  
1960
Hildie  
1961
Idske  
1962
Kornelia  
1963
Mony  
1964
Tabelle  
1938
Horina  
1948
Corina  
1959
Tuiltje  
1938
Tango  
1938
Tecla  
1938
Hilda  
1945
Nilma  
1953
Urota  
1939
Nurota  
1953
Dita  
1959
Urkje  
1939
Annemie  
1942
Lobbrich  
1951
Nellie  
1939
Neeltsje  
1953
Alida  
Hilja  
1973
Reinolda  
1955
Grieteke  
1961
Vivida  
1939
Lolk  
1951
Uzolly  
1939
Adri  
1942
Kena  
1950
Urphina  
1939
Boaitske  
1943
Nyn  
1953
Wilma  
1940
Hilma  
1948
Batsje  
1958
Jannisje  
1949
Reindertje  
1955
Willietje  
1940
Lutsie  
1951
Zempa  
1941
Empa  
1945
Majoke  
1952
Framke  
1946
Nannichje  
1953
Maldina  
1952
Tsjamke  
1956
Crisje  
1959
Zwingelie  
1941
Nettaa  
1953
Alyce  
1958
Janna  
1941
Peddy  
1954
Zarita  
1969
Ally  
1942
Anda  
1942
Krista  
1950
Tinea  
1956
Montsje  
1952
Intsje  
1962
Agelina  
1942
Kollie  
1950
Binske  
1943
Lamkjen  
1951
Barber  
1943
Nola  
1953
Stienke  
1955
Lambertha  
1963
Tooskje  
1956
Freikje  
1960
Grade  
1961
Lolsje  
1963
Metha  
1964
Ohilda  
1965
Tity  
1967
Beite  
1943
Jits  
1962
Marjanna  
1976
Drieske  
1944
Leafwyn  
1951
Edwer  
1960
Duifke  
1944
Jemke  
1949
Buterblom  
1958
Danilo-Hotske  
1944
Carin  
1959
Lettie  
1963
Frou  
1946
Windekind  
1957
Miranda  
1964
Adelheid  
1958
Jantiena  
1962
Marwyfke  
1964
Yolanda  
1969
Elga  
1972
Hesseltje  
1973
Prinsesse  
1977
Eagappeltsje  
1960
Ganda  
1947
Poppy  
1954
Corrie  
1959
Lutsje  
1963
Grana  
1947
Nanda  
1953
Rosa  
1966
Seaske  
1955
Geerta  
1961
Erica  
1972
Gelbrich  
1947
Jeanke  
1949
Joekje  
1949
Kita  
1950
Paaulien  
1954
Astruda  
1958
Barta  
1958
 
polski english