Ogiery – ocena bonitacyjna 20.03.2017, Bielice

2017-03-04

 

Ogiery szla­chet­ne, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­ny­ch prób użyt­ko­wo­ści mo­gą zo­stać pod­da­ne oce­nie bo­ni­ta­cyj­nej pod­czas kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielicach dnia 20.03. (po­nie­dzia­łek) oko­ło go­dzi­ny 13:30. W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji bok­su pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – Krzysztofem Kierzkiem 501 192 979. Adres: Bielice 1, 88-​330 Gębice. 

czytaj dalej »

Odszedł Cabral

2017-03-03

 

 W wieku 16 lat odszedł Cabral (Bujak - Casona/Arak). Ten wyhodowany w SK Liski przez kilka lat świetnie spisywał się w konkurencji paraujeżdżenia. Wspólnie ze swoją amazonką Natashą Baker (GBR) zdobył kilkanaście medali w tym indywidualne złoto podczas Igrzysk Olimpijskich - Rio 2016. 

Przyczyną śmierci Cabrala była infekcja bakterią z rodzaju Clostridium. 


Sukcesy koni polskiej hodowli - Cavaliada Warszawa 2017

2017-02-27

 

Finałowa warszawska Cavaliada Tour 2017 rozgrywana w hali stołecznego Torwaru obfitowała nie tylko w wydarzenia sportowe. Nie zabrakło nagród dla hodowców i zawodników propagujących konie polskiej hodowli. 

czytaj dalej »

Cavaliada Warszawa 2017 - ponad 200 koni na starcie!

2017-02-20

 

 Ponad 200 koni już wkrótce pojawi się na warszawskiej hali Torwar, gdzie od czwartku do niedzieli (23-26.02.2017) będą się odbywać się międzynarodowe zawody jeździeckie - Cavaliada Warszawa 2017. Przez cztery dni w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej wystąpią zawodnicy skoków przez przeszkody, ujeżdżenia, powożenia oraz WKKW. 

czytaj dalej »

Konferencja programowa dotycząca stanu hodowli koni rasy małopolskiej

2017-02-12

 

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res pzhkm@o2.pl , w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych członków PZHKM kolacja i oraz nocleg są bezpłatne. 

czytaj dalej »

[1] [ 2 ] [3] [4] <<...>> [231]
 
polski english